06 (30) 814-5181 info@adotartozas.hu
végrehajtás, adótartozás ügyben tanácsadás

Adatvédelmi nyilatkozat

 

Irodánk elkötelezett az ügyfelek bizalmas és személyes információinak tiszteletben tartása és megőrzése iránt. A felhasználókkal folytatott kommunikáció, valamint a szolgáltatás minőségének javítása érdekében a felhasználóktól adatokat kérhetünk. Önt a szolgáltatás igénybevétele során arra kérhetjük, hogy részünkre olyan információkat adjon meg, melyek személyes adatoknak minősülnek. Egyes adatok (pl. e-mail cím) megadása kötelező, míg más adatok (pl. név, cím)a számlaadási kötelezettség teljesítéséhez szükséges. A weboldal önmagában bemutatkozó jellegű, semmilyen szolgáltatást nem biztosít.

Személyes adatok kezelése esetén, az a vonatkozó és mindenkor hatályos jogszabályok alapján történik, tekintettel az Európai Parlament és Tanács 2016/679 rendeletére, az információs önrendelkezési jogról és információ szabadságról szóló 2011. évi CXII.tv, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseire.

Irodánk nem adja el, nem adja bérbe és nem is kölcsönzi az ügyfeleire vonatkozó információkat más magánszemélyeknek, illetve gazdasági társaságoknak. Az Iroda, mint adatkezelő, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LIII. törvény előírásait maradéktalanul betartva fogja az Ön adatait kezelni és nyilván tartani, s csak abban a körben, melyhez Ön kifejezett felhatalmazást adott. A szolgáltatások igénybevétele során tudomásunkra jutott személyes adatait semmilyen körülmények között nem tesszük más számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés illetve a hatósági eljárás eseteit.Irodánk az Ön által szolgáltatásunk igénybe vételével az interneten közzétett információkért mindennemű felelősségét kizárja.

Biztonság

Az Iroda elkötelezett az ügyfelek információinak védelme iránt. A jogosulatlan hozzáférés és nyilvánosságra hozatal elkerülése, az adatok pontosságának biztosítása és a legmegfelelőbb adatfelhasználás érdekében a megfelelő fizikai, elektronikus és műszaki módszerekkel őrizzük és biztosítjuk az online módon gyűjtött információt.

A honlapunk tartalma és struktúrája a szerzői jogról szóló LXXXVI. törvény által védettek, cégünk szellemi tulajdonát képezik.

Az oldalon található információk tájékoztató jellegűek. A honlapon az információk és adatok helyességéért, hibátlanságáért és teljességéért társaságunk nem vállal felelősséget. Felelősség: az on-line tanácsadás nem alkalmas a probléma teljeskörű feltárására, így az adott válasz sem lehet minden kétséget kizáró. A választ adó semmilyen felelősséget nem vállal az adott tanácsért.

A LEHETŐSÉG-ADÓ Tanácsadó Bt. (Székhely: Debrecen, Csonkatorony u. 53. sz., a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő), mint az adatkezelő, kötelezőnek ismeri el jelen jogi közleményt. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A LEHETŐSÉG-ADÓ Tanácsadó Bt. a www.adotartozas.hu címen elérhető honlapjának adatkezelésével kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetőek a honlapcímén, külön menüpontban mindenki számára elérhető.

Fenntartjuk a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására, az esetleges változásokról kellő időben értesítjük közönségünket.

Az oldalon semmilyen személyes adat kezelése nem történik. Az oldal számára kérés nélkül megadott, bármely jellegű adat megadása önkéntes. A felénk megküldött levelezések törlésre kerülnek, dokumentációkat nem tárolunk, a weboldalról megküldött levele önkéntes kapcsolatfelvétel.

Amennyiben felhasználónknak kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük,írja meg nekünk, és megválaszoljuk azt.

A LEHETŐSÉG-ADÓ Tanácsadó Bt. honlapjának tartalma csak a tulajdonos előzetes írásbeli engedélyével használható fel.

A LEHETŐSÉG-ADÓ Tanácsadó Bt. elkötelezett a felhasználói és ügyfelei személyes adatainak védelmében, fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Cégünk a személyes adatait bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Cégünk az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

-1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény)

-2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)

-2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)

személyes adat:bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Ügyfeleinket tájékoztatjuk, hogy kapcsolatfelvételük során önkéntesen hozzájárulnak adataik kezeléséhez. Adataikat harmadik személynek nem adjuk ki, biztonságosan kezeljük.

adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik. Irodánk az adatokat harmadik fél számára nem továbbítja.

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;

adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely, vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

ALAPELVEK:

Személyes adat akkor kezelhető, ha

a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Az érintettet egyértelműen, közérthetően és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

a)felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;

b)pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek;

c)tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. Adataikat a tanácsadást követően azonnal töröljük.

Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.

A személyes adatok akkor továbbíthatóak, a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama aLEHETŐSÉG-ADÓ Tanácsadó Bt. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak.

A www.adotartozas.hu oldal látogatóinak adatairól: Az adatkezelés célja:a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatás működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja:az érintett hozzájárulása, illetve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

A kezelt adatok köre:dátum, idő, IP cím, a meglátogatott oldal címe, az előzőleg meglátogatott oldal címe, a felhasználó operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok.

Az adatkezelés időtartama:a honlap megtekintésétől számított 30 nap.

A Google Analytics külső szervere segíti a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő awww.google.com címen tud részletes felvilágosítást nyújtani.

A www.adotartozas.hu „Kapcsolatfelvétel” célja: Az adatkezelés célja:kapcsolatfelvétel, gyors problémakezelés

    • A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv. értelmében tájékoztatjuk honlapunk látogatóit, hogy a Kapcsolatfelvétel során történő adatszolgáltatásuk önkéntes.

Az adatkezelés jogalapja:az érintett hozzájárulása, amit az adatok közlésével és kapcsolatfelvétellel megadottnak tekintünk.

A kezelt adatok köre:név, e-mail cím, dátum és időpont, az üzenet tárgya, szövege, továbbá az érintett által megadott egyéb személyes adatok.

Az adatok törlésének határideje:az adatközléstől számított tanácsadásig eltelt idő.

A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:

-postai úton a 4225 Debrecen Csonkatorony u. 53. szám székhely címen,

-e-mail útján az info(kukac)adotartozas.hu címen.

Ügyfél levelezésekről: Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, a honlapon megadott módokon kapcsolatba léphet velünk. Kapcsolatfelvételével az adatai kezeléséhez önkéntesen hozzájárul, önként lép kapcsolatba a szolgáltatóval.

Cégünk a beérkezett e-maileket, a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb a tanácsadás megküldését követően törli.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az ügyészség, a bíróság, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt.

Cégünk a hatóságok részére, ha a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte, személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. Erre az eddigi működésünk során nem volt példa.

A személyes adatok tárolásának módjáról és az adatkezelés biztonságáról: Cégünk számítástechnikai rendszerei és egyéb adatmegőrzési helyei a székhelyén, adatfeldolgozójánál, valamint az Ultranet Kft. (1119 Budapest Vahot u. 6.) szerver hoszteljében találhatók meg.

A LEHETŐSÉG-ADÓ Tanácsadó Bt. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a)az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

b)hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

c)változatlansága igazolható (adatintegritás);

d)a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága)

legyen.

Cégünk olyan műszaki, és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Megőrizzük

a)a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

b)a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

c)a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A LEHETŐSÉG-ADÓ Tanácsadó Bt. és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

Az Avtv. 30. §-nak a.pontja szerint, nem kell bejelenteni az adatvédelmi nyilvántartásba azt az adatkezelést, amely az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló személyek adatait tartalmazza. Ügyfélkapcsolat címén azt az adatkezelést nem kell bejelenteni az adatvédelmi nyilvántartásba amelyek esetében:

– az adatokat közvetlenül az érntettől veszik fel, az adatkezelés célja az érintett számára ismert, a kezelendő adatok fajtája és az adatkezelés (adattörlés) időtartama előre meghatározott, az adatokat csak az előre meghatározott céllal összefüggésben használják fel, az adatok nem kerülnek ki az adatkezelő kezeléséből, az érintetteket minderről megfelelően tájékoztatják.

Weboldalunk üzemeltetése során végzett adatkezelés megfelel a fent felsorolt, az ügyfélkapcsolat szempontjából releváns kritériumoknak. Adatait kizárólag az ügyféltől vesszük fel, az adatkezelés az ügyfél által kért tanácsadáshoz szükséges. A megadott adatait kérésére, vagy a tanácsadást követően azonnal, valamint ha szolgáltatásunkat nem veszi igénybe, úgyszintén töröljük. Adatait senkinek nem továbbítjuk.

Az adatkezelő

Név: LEHETŐSÉG-ADÓ Tanácsadó Bt.

Székhely: 4225 Debrecen, Csonkatorony u. 53.

Adószám: 21092785-1-09

E-mail:info(kukac)adotartozas.hu

Jogorvoslat: Az érintetttájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamintkérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve ügyfélszolgálat útján.

Az érintett kérelmére a LEHETŐSÉG-ADÓ Tanácsadó Bt., mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben cégünk költségtérítést állapít meg.

Cégünk a személyes adatot törli, ha annak kezelése jogellenes, az érintett kéri,az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, illetve azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

Cégünk a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a)a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

b)a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c)a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

A cégünk az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével a tiltakozást, a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban értesíti. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést, beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelő döntésével nem ért egyet, az ellen annak közlésétől számított 30 napon belül a bírósághoz fordulhat.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az alábbi helyen lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatal

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22./c