06 (30) 814-5181 info@adotartozas.hu
végrehajtás, adótartozás ügyben tanácsadás

Végrehajtás fedezetelvonás

 

Vagyon kimentés, fedezetelvonás? Sok adós a végrehajtás során vagy előtt próbál megszabadulni értékeitől, sokszor ügyvédi tanácsra. Ne tegye, mert felelősségre vonják, meghurcolhatják! Rövid példa: NAV tartozás miatt az adós autóját lefoglalták. Az adós a lefoglalt járműből alkatrészeket adott el. Ez kiderült és zártörés miatt büntető eljárás indult, sőt szabadságságvesztés büntetést kértek rá.

A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban Ptk.) 6:120. § (1)-(2) bekezdés alapján: Az a szerződés, amellyel harmadik személy igényének kielégítési alapját részben vagy egészben elvonták, e harmadik személy irányában hatálytalan, ha a szerző fél rosszhiszemű volt, vagy rá nézve a szerződésből ingyenes előny származott. Ha valaki a fedezetelvonó szerződést hozzátartozójával vagy olyan jogi személlyel köti, amelyben többségi befolyással rendelkezik, továbbá ha jogi személy a tagjával vagy vezető tisztségviselőjével, vagy annak hozzátartozójával köt ilyen szerződést, a rosszhiszeműséget és az ingyenességet vélelmezni kell. Ugyancsak vélelmezni kell a rosszhiszeműséget és az ingyenességet azonos természetes vagy jogi személy befolyása alatt működő jogi személyek egymás közötti szerződéskötése esetén, akkor is, ha közvetlen vagy közvetett többségi befolyás nem áll fenn.

A végrehajtás során hamar kiderül, ha az adós korábban vagyontárggyal rendelkezett, de azt másra átruházta. Az ügyet peresítik, ahol a Bíróság hatálytalanítja a szerződést és tűrésre kötelezi az új tulajdonost, hogy a NAV a kielégítési jogát gyakorolja. Vagyis a végrehajtás tovább folytatódik, nem csak az adós, de az új tulajdonos is pórul jár, perköltséget, jogtanácsosi munkadíjat kell fizetniük.

Valamint, ha már az új tulajdonos tuladott volna a dolgon, úgy a NAV kérheti a Bíróságot, hogy egyetemlegesen kötelezze az alpereseket az eladott dolog forgalmi értékének megfelelő pénzösszeg megfizetésére.

Azt javaslom, ne menjen bele ilyen bizonytalan ügyletbe. Kérje inkább irodánk segítségét. Írja meg röviden ügyét:

Kapcsolatfelvétel

Szankciók a végrehajtás során:

A NAV előszeretettel hívja fel végrehajtás során az adós figyelmét arra, hogy az Avt. 22. §-a szerint a végrehajtás minden résztvevője, természetes személy esetén 200 ezer forintig, cég esetén 500 ezer forintig terjedő eljárási bírsággal sújtható, ha a végrehajtást a megjelenési kötelezettség elmulasztásával, az együttműködési kötelezettség megsértésével vagy más módon akadályozza. Aki ezt ismételten követi el, természetes személy esetén 500 ezer forintig, cég esetén 1 millió forintig bírságolható.